Privacyverklaring

Implicare respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heeft Implicare daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Implicare, gevestigd te Heerhugowaard, Kvk-nummer: 76504352.

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Implicare. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Implicare verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam

- Geslacht

- Adresgegevens

- E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

- Geboortedatum/leeftijd

- Gegevens betreffende uw achtergronden en al datgeen in de gesprekken besproken wordt.

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

Implicare verzamelt uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor een betere dienstverlening naar u toe en het voldoen aan een wettelijke verplichting in het kader van de Wkkgz.

 

 Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vastgelegd in Office365.

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via claudia@implicare.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats Implicare is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot: Claudia Sanna, claudia@implicare.nl.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 23 maart 2020 tot nader order.

ww-tar

Implicare

Implicare richt zich op volwassenen die te maken hebben met (terugkerende) levensthema’s en de verantwoording voor hun eigen leven willen nemen door middel van het vergroten van hun innerlijke zelfkennis en -inzicht.

- Claudia -

Contact

T 06 418 331 90
claudia@implicare.nl
K.v.K.  76504352
AGB-code: 90108486

 
Vreekesweid 1 Broek op Langedijk

De praktijk is alleen op afspraak te bezoeken.