Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor Implicare, praktijk voor begeleiding bij levensthema’s. Implicare is gevestigd in Heerhugowaard en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76504352. Claudia Sanna is de rechtmatige eigenaar van Implicare. Het bezoekadres van de praktijk bevindt zich uitsluitend op afspraak. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Implicare. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen (de cliënt en Implicare) is overeengekomen. De overeenkomst bevat voor Implicare steeds inspannings-verplichtingen, geen resultaats­verplichtingen. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Aanbod
Implicare richt zich op volwassenen die te maken hebben met (terugkerende) levensthema’s en de verantwoording voor hun eigen leven willen nemen door middel van het vergroten van hun innerlijke zelfkennis en -inzicht. Implicare biedt hierbij begeleiding vanuit de vijf natuurgerichte principes.

Cliënt
Degene die een (behandel)gesprek of behandelovereenkomst heeft bij Praktijk Implicare.

Privacy
Wat tijdens de begeleiding en gesprekken besproken wordt, blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft Implicare de wettelijke plicht dit te melden bij autoriteiten. Hierop kan Implicare door de cliënt niet worden aangesproken.

Dossier
De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heeft men recht op inzage van zijn dossier. Hiervoor kan apart een afspraak gemaakt worden.

Derden
Informatie aan derden wordt door Implicare alleen verleent na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. Indien dit laatste van toepassing is wordt de cliënt hiervan door Implicare in kennis gesteld.

Gesprekken
Tijdens het eerste gesprek (het oriënterend gesprek) wordt zowel de werkwijze van Implicare als de verwachtingen van de cliënt besproken. Na wederzijdse overeenstemming gaat het gesprek over in een begeleidingstraject en tekent de cliënt vooraf het intakegesprek de behandelovereenkomst. De gesprekken kunnen op verzoek van de cliënt gestopt en weer gestart worden. Ook kan de cliënt op zijn of haar verzoek gesprekken verlengen. Implicare is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen. Mocht Implicare om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg. Wanneer nodig en/of gewenst zal Implicare de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie/therapeut. Wanneer de cliënt de opdracht intrekt, is de cliënt wel verplicht om de door Implicare bestede tijd aan Implicare te betalen.

Aansprakelijkheid
Implicare begeleidt en ondersteunt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat de gestelde doelen door de cliënt behaald zullen worden. Tevens is Implicare niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten, die ontstaan zijn tijdens of na de begeleiding of beëindiging van de zorgovereenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

Bij verhindering
Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 48 uur van tevoren (telefonisch via 06 418 331 90) of via email (claudia@implicare.nl) wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij te laat afzeggen wordt het gesprek/de afspraak alsnog in rekening gebracht.

Mocht door onvoorziene omstandigheden (overmacht) het gesprek op de afgesproken tijd door Implicare niet kunnen plaatsvinden, dan wordt de afspraak (in overleg met de cliënt) verzet naar een ander moment. De onvoorziene omstandigheden zijn dusdanig dat daardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijk­heid niet van Implicare kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend; ziekte van Claudia Sanna, crisissituaties, plotseling niet beschikbaar zijn van werkruimte, stroomstoringen, computer­virussen en slechte weersomstandigheden. Implicare zal trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht. Indien Implicare na 30 kalenderdagen nog steeds niet aan haar verplichtingen richting de cliënt kan voldoen, hebben zowel Implicare als de cliënt het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Implicare is echter niet verplicht tot vergoeding van enige schade, ook niet als Implicare als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Tarieven
Voor de tarieven verwijst Implicare naar de website www.implicare.nl (zie: tarieven).

Vergoeding zorgverzekering
Doordat Implicare een natuurgeneeskundige praktijk is, kunnen de sessies gedeeltelijk of geheel vanuit de zorgverzekering worden vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekering van de cliënt. Het is aan de cliënt zelf om hierover met zijn/haar zorgverzekeraar contact te hebben en zodoende zichzelf goed op de hoogte te stellen van eventuele vergoedingen van de behandeling. Implicare kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gehouden voor het krijgen van wel of geen vergoeding van de zorgverzekering van de cliënt voor de behandeling.

AGB zorgverleners code  :          90108486

AGB praktijkcode              :          90067519

Betaling
De betaling vindt vooraf elk gesprek en of behandeling plaats door middel van een betaalverzoek onder vermelding van het factuurnummer. Het gehele bedrag dient in 1 keer te worden betaald. De cliënt ontvangt hierna de factuur van de plaatsgevonden gesprekken en/of behandeling voor eigen administratie.

Wanneer de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald, dan is de cliënt van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Implicare gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Wanneer de cliënt in gebreke blijft, dan zal Implicare tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de cliënt.

 

Klachtplicht

Mocht de cliënt een klacht hebben over de verrichte werkzaamheden en/of persoonlijk functioneren van Implicare, dan is de cliënt verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden aan Implicare. Implicare verzoekt de cliënt de klacht schriftelijk op te stellen. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Implicare in staat is hierop adequaat te reageren. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Implicare verplicht kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Klachtenregeling

Mocht de cliënt er samen met Implicare niet uitkomen, dan kan de cliënt een officiële klachtenprocedure starten bij de geschillencommissie van CAM Coöperatie. Zie voor meer informatie www.camcoop.nl/klachtenregeling.

Beroepsvereniging
Implicare is ingeschreven bij beroepsvereniging BATC onder nummer BR-03023

Locatie
Gesprekken vinden uitsluitend op afspraak plaats op het bezoekadres van de praktijk. Zie contact.

ww-tar

Implicare

Implicare richt zich op volwassenen die te maken hebben met (terugkerende) levensthema’s en de verantwoording voor hun eigen leven willen nemen door middel van het vergroten van hun innerlijke zelfkennis en -inzicht.

- Claudia -

Contact

T 06 418 331 90
claudia@implicare.nl
K.v.K.  76504352
AGB-code: 90108486

 
Vreekesweid 1 Broek op Langedijk

De praktijk is alleen op afspraak te bezoeken.