Algemene voorwaarden

Implicare - Gedreven door Leven - Claudia Sanna
Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor Implicare, Praktijk voor begeleiding bij Levensthema’s. Implicare is gevestigd in Castricum en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76504352. Claudia Sanna is de rechtmatige eigenaar van Implicare. Het adres waar de praktijk in Castricum staat ingeschreven is niet altijd per definitie het bezoekadres. In overleg wordt een geschikte werklocatie afgesproken, uitsluitend op afspraak. Indien de locatie buiten Castricum is, worden reiskosten berekend tegen een tarief van €0,39 per kilometer. Door een overeenkomst/dienst van Implicare af te nemen, verklaart de partij bekend te zijn met en in te stemmen met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Implicare. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen (de cliënt/deelnemer en Implicare) is overeengekomen. De overeenkomst bevat voor Implicare steeds inspannings-verplichtingen, geen resultaats­verplichtingen. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Aanbod
Implicare richt zich op volwassenen die te maken hebben met (terugkerende) levensthema’s en de verantwoording voor hun eigen leven willen nemen door middel van het vergroten van hun innerlijke zelfkennis en -inzicht.

Cliënt
Degene die een dienst afneemt bij Implicare, zoals een (behandel)gesprek of behandeltraject.

Cliëntdossier
De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heeft men recht op inzage van zijn dossier. Hiervoor kan apart een afspraak gemaakt worden.

Gesprekken
Tijdens het eerste gesprek (het oriënterend gesprek) wordt zowel de werkwijze van Implicare als de verwachtingen van de cliënt besproken. Na wederzijdse overeenstemming gaat het gesprek over in een begeleidingstraject. De gesprekken kunnen op verzoek van de cliënt gestopt en weer gestart worden. Ook kan de cliënt op zijn of haar verzoek gesprekken verlengen. Implicare is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen. Mocht Implicare om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg. Wanneer nodig en/of gewenst zal Implicare de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie/therapeut. Wanneer de cliënt de opdracht intrekt, is de cliënt wel verplicht om de door Implicare bestede tijd aan Implicare te betalen.

Deelnemer
Degene die een overeenkomst heeft bij  Implicare zoals een individuele opstelling, deelname aan een workshop of enig andersoortige overeenkomst heeft bij Implicare.

Derden
Informatie aan derden wordt door Implicare alleen verleent na schriftelijke toestemming van de cliënt/deelnemer of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. Indien dit laatste van toepassing is wordt de cliënt/deelnemer hiervan door Implicare in kennis gesteld.

Privacy
Wat tijdens de begeleiding, gesprekken en bijeenkomsten besproken wordt, blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt/deelnemer toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft Implicare de wettelijke plicht dit te melden bij autoriteiten. Hierop kan Implicare door de cliënt/deelnemer niet worden aangesproken.

Aansprakelijkheid
Implicare begeleidt en ondersteunt de cliënt/deelnemer zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat de gestelde doelen door de cliënt/deelnemer behaald zullen worden. Tevens is Implicare niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten, die ontstaan zijn tijdens of na de begeleiding of beëindiging van de zorgovereenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

Tarieven
Voor de actuele tarieven verwijst Implicare naar de website www.implicare.nl (zie: tarieven). Diensten van Implicare zijn vrijgesteld van BTW.

Vergoeding zorgverzekering
De diensten van Implicare komen niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Creditering
In het geval er sprake is van creditering van een reeds betaald bedrag na annulering binnen de in deze geldende algemene voorwaarden omschreven, zal dit binnen 14 werkdagen worden terug gestort of verrekend.

Betaling
1 op 1 trajecten:
De betaling van de sessie dient aan het eind van elk gesprek door de cliënt te worden voldaan. De factuur wordt via de mail toegestuurd. Het gehele bedrag dient in 1 keer te worden betaald.

Individuele opstellingen:
Bij een individuele opstelling dient het te betalen bedrag vooraf aan de opstelling door de deelnemer betaald te worden. Dit bedrag dient uiterlijk 7 dagen vooraf de eerder met elkaar overeengekomen datum dat de opstelling plaatsvindt te zijn overgemaakt. Wanneer de deelnemer het bedrag niet tijdig heeft overgemaakt, vervalt de aanspraak op de overeenkomst / opstelling.

Groeps opstellingen en Groei-Kring workshop/bijeenkomsten
Bij deelname aan een workshop/bijeenkomst van Implicare, dient het te betalen bedrag vooraf door de deelnemer betaald te worden. De aanmelding van de deelnemer is definitief zodra het over te maken bedrag van de factuur in ontvangst is genomen door Implicare.

Wanneer de cliënt/deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaald, dan is de cliënt/deelnemer van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Implicare gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de cliënt/deelnemer aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Wanneer de cliënt/deelnemer in gebreke blijft, dan zal Implicare tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de cliënt/deelnemer.

Annulering
Bij 1 op 1 trajecten of individuele opstellingen: Wanneer de afspraak door de cliënt/deelnemer uiterlijk 48 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er door Implicare geen kosten in rekening gebracht. Annulering dient ten alle tijden schriftelijk (claudia@implicare.nl) te gebeuren. De dag waarop de schriftelijke annulering van de cliënt/deelnemer bij Implicare binnenkomt, geldt als dag van annulering. Bij te laat afzeggen wordt het gesprek/de afspraak alsnog in rekening gebracht.

Mocht door onvoorziene omstandigheden (overmacht) het gesprek op de afgesproken tijd door Implicare niet kunnen plaatsvinden, dan wordt de afspraak (in overleg met de cliënt) verzet naar een ander moment. De onvoorziene omstandigheden zijn dusdanig dat daardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijk­heid niet van Implicare kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend; ziekte van Claudia Sanna, crisissituaties, plotseling niet beschikbaar zijn van werkruimte, stroomstoringen, computer­virussen en slechte weersomstandigheden. Implicare zal trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht. Indien Implicare na 30 kalenderdagen nog steeds niet aan haar verplichtingen richting de cliënt kan voldoen, hebben zowel Implicare als de cliënt het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Implicare is echter niet verplicht tot vergoeding van enige schade, ook niet als Implicare als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Bij een workshop of andersoortige overeenkomst van Implicare met een programma: De deelnemer kan de overeenkomst die voorziet in een programma van Implicare tot 21 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst kosteloos annuleren. Annulering dient ten alle tijden schriftelijk (claudia@implicare.nl) te gebeuren. Indien annulering plaatsvindt binnen 21 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst, blijft de deelnemer de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.
In overleg is het in dit geval mogelijk om deel te nemen tijdens een andere bijeenkomst op een later moment, mist deze in de agenda van Implicare is opgenomen.

Kosteloos annuleren, na doorschuiven van deelname naar een toekomstige bijeenkomst, is niet mogelijk.

Het missen van bijeenkomsten
Wanneer de deelnemer een of meerdere bijeenkomsten uit de geboden workshops/Groei-Kring niet aanwezig kan zijn, is dat in beginsel voor de eigen verantwoordelijkheid en rekening van de wederpartij/deelnemer. Creditering van kosten of het inhalen van de gemiste bijeenkomst(en) in een andere groep zijn dan ook niet mogelijk.

Annulering en verplaatsing door Implicare
Implicare behoudt zich ten alle tijden het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een workshop/bijeenkomst/programma te annuleren. Waar mogelijk zal Implicare de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Implicare programma’s en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
In geval van annulering of verplaatsing, doet Implicare daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door Implicare eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.

Voor door Implicare in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nummer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.

 

Klachtplicht
Mocht de cliënt/deelnemer een klacht hebben over de verrichte werkzaamheden en/of persoonlijk functioneren van Implicare, dan is de cliënt verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden aan Implicare. Implicare verzoekt de cliënt de klacht schriftelijk op te stellen. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Implicare in staat is hierop adequaat te reageren. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Implicare verplicht kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Klachtenregeling
Mocht de cliënt/deelnemer er samen met  Implicare niet uitkomen, dan kan de cliënt een officiële klachtenprocedure starten bij de geschillencommissie.

Locatie
Gesprekken vinden uitsluitend op afspraak plaats en op locatie in afstemming.

ww-tar

Implicare

Implicare richt zich op volwassenen die te maken hebben met (terugkerende) levensthema’s en de verantwoording voor hun eigen leven willen nemen door middel van het vergroten van hun innerlijke zelfkennis en -inzicht.

- Claudia -

Contact

T 06 418 331 90
claudia@implicare.nl
K.v.K.  76504352

 

Mijn werkgebied is in de omgeving van Bakkum/Castricum. Maar wil jij met mij werken op een voor jou ideale plek? Neem contact op en we stemmen samen af waar 🌍