Algemene voorwaarden

Implicare - Gedreven door Leven
Claudia Sanna – Praktijk Implicare – Vreekesweid 1 1721 PP Broek op Langedijk
Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor Implicare, Praktijk voor begeleiding bij Levensthema’s. Implicare is gevestigd in Castricum en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76504352. Claudia Sanna is de rechtmatige eigenaar van Implicare. Het bezoekadres van de praktijk in Broek op Langedijk op de Vreekesweid 1 bevindt zich uitsluitend op afspraak. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Praktijk Implicare. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen (de cliënt/deelnemer en Implicare) is overeengekomen. De overeenkomst bevat voor Praktijk Implicare steeds inspannings-verplichtingen, geen resultaats­verplichtingen. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Aanbod
Praktijk Implicare richt zich op volwassenen die te maken hebben met (terugkerende) levensthema’s en de verantwoording voor hun eigen leven willen nemen door middel van het vergroten van hun innerlijke zelfkennis en -inzicht.

Cliënt
Degene die een (behandel)gesprek of behandelovereenkomst heeft bij Praktijk Implicare.

Cliëntdossier
De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heeft men recht op inzage van zijn dossier. Hiervoor kan apart een afspraak gemaakt worden.

Gesprekken
Tijdens het eerste gesprek (het oriënterend gesprek) wordt zowel de werkwijze van Praktijk Implicare als de verwachtingen van de cliënt besproken. Na wederzijdse overeenstemming gaat het gesprek over in een begeleidingstraject en tekent de cliënt vooraf het intakegesprek de behandelovereenkomst. De gesprekken kunnen op verzoek van de cliënt gestopt en weer gestart worden. Ook kan de cliënt op zijn of haar verzoek gesprekken verlengen. Praktijk Implicare is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen. Mocht Praktijk Implicare om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten, dan gaat dit uiteraard in overleg. Wanneer nodig en/of gewenst zal Implicare de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie/therapeut. Wanneer de cliënt de opdracht intrekt, is de cliënt wel verplicht om de door Implicare bestede tijd aan Praktijk Implicare te betalen.

Deelnemer
Degene die een overeenkomst heeft bij Praktijk Implicare zoals een individuele opstelling, deelname aan een workshop of enig andersoortige overeenkomst heeft bij Praktijk Implicare.

Derden
Informatie aan derden wordt door Praktijk Implicare alleen verleent na schriftelijke toestemming van de cliënt/deelnemer of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. Indien dit laatste van toepassing is wordt de cliënt/deelnemer hiervan door Implicare in kennis gesteld.

Privacy
Wat tijdens de begeleiding, gesprekken en bijeenkomsten besproken wordt, blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt/deelnemer toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft Praktijk Implicare de wettelijke plicht dit te melden bij autoriteiten. Hierop kan Praktijk Implicare door de cliënt/deelnemer niet worden aangesproken.

Aansprakelijkheid
Praktijk Implicare begeleidt en ondersteunt de cliënt/deelnemer zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat de gestelde doelen door de cliënt/deelnemer behaald zullen worden. Tevens is Praktijk Implicare niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten, die ontstaan zijn tijdens of na de begeleiding of beëindiging van de zorgovereenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

Tarieven
Voor de actuele tarieven verwijst Implicare naar de website www.implicare.nl (zie: tarieven). Diensten van Implicare zijn vrijgesteld van BTW.

Vergoeding zorgverzekering
Doordat Implicare een Complementaire BATC praktijk is, kunnen de sessies in de geboden 1 op 1 trajecten gedeeltelijk vanuit de zorgverzekering worden vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekering van de cliënt. Het is aan de cliënt zelf om hierover met zijn/haar zorgverzekeraar contact te hebben en zodoende zichzelf goed op de hoogte te stellen van eventuele vergoedingen van de behandeling. Implicare kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gehouden voor het krijgen van wel of geen vergoeding van de zorgverzekering van de cliënt voor de behandeling.

AGB zorgverleners code  :          90108486

AGB praktijkcode              :          90067519

Creditering
In het geval er sprake is van creditering van een reeds betaald bedrag na annulering binnen de in deze geldende algemene voorwaarden omschreven, zal dit binnen 14 werkdagen worden terug gestort of verrekend.

Betaling
1 op 1 trajecten:
De betaling van de sessie dient aan het eind van elk gesprek door de cliënt te worden voldaan. De factuur wordt na betaling via de mail toegestuurd. Het gehele bedrag dient in 1 keer te worden betaald.

Individuele opstellingen:
Bij een individuele opstelling dient het te betalen bedrag vooraf aan de opstelling door de deelnemer betaald te worden. Dit bedrag dient uiterlijk 7 dagen vooraf de eerder met elkaar overeengekomen datum dat de opstelling plaatsvindt te zijn overgemaakt. Wanneer de deelnemer het bedrag niet tijdig heeft overgemaakt, vervalt de aanspraak op de overeenkomst / opstelling.

Groeps opstellingen en Groei-Kring workshop/bijeenkomsten
Bij deelname aan een workshop/bijeenkomst van Praktijk Implicare, dient het te betalen bedrag vooraf door de deelnemer betaald te worden. De aanmelding van de deelnemer is definitief zodra het over te maken bedrag van de factuur in ontvangst is genomen door Praktijk Implicare.

Wanneer de cliënt/deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaald, dan is de cliënt/deelnemer van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Praktijk Implicare gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de cliënt/deelnemer aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Wanneer de cliënt/deelnemer in gebreke blijft, dan zal Praktijk Implicare tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de cliënt/deelnemer.

Annulering
Bij 1 op 1 trajecten of individuele opstellingen: Wanneer de afspraak door de cliënt/deelnemer uiterlijk 48 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er door Praktijk Implicare geen kosten in rekening gebracht. Annulering dient ten alle tijden schriftelijk (claudia@implicare.nl) te gebeuren. De dag waarop de schriftelijke annulering van de cliënt/deelnemer bij Praktijk Implicare binnenkomt, geldt als dag van annulering. Bij te laat afzeggen wordt het gesprek/de afspraak alsnog in rekening gebracht.

Mocht door onvoorziene omstandigheden (overmacht) het gesprek op de afgesproken tijd door Praktijk Implicare niet kunnen plaatsvinden, dan wordt de afspraak (in overleg met de cliënt) verzet naar een ander moment. De onvoorziene omstandigheden zijn dusdanig dat daardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijk­heid niet van Praktijk Implicare kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend; ziekte van Claudia Sanna, crisissituaties, plotseling niet beschikbaar zijn van werkruimte, stroomstoringen, computer­virussen en slechte weersomstandigheden. Implicare zal trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht. Indien Praktijk Implicare na 30 kalenderdagen nog steeds niet aan haar verplichtingen richting de cliënt kan voldoen, hebben zowel Praktijk Implicare als de cliënt het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Praktijk Implicare is echter niet verplicht tot vergoeding van enige schade, ook niet als Praktijk Implicare als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Bij een workshop of andersoortige overeenkomst van Praktijk Implicare met een programma: De deelnemer kan de overeenkomst die voorziet in een programma van praktijk Implicare tot 21 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst kosteloos annuleren. Annulering dient ten alle tijden schriftelijk (claudia@implicare.nl) te gebeuren. Indien annulering plaatsvindt binnen 21 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst, blijft de deelnemer de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.
In overleg is het in dit geval mogelijk om deel te nemen tijdens een andere bijeenkomst op een later moment, mist deze in de agenda van Praktijk Implicare is opgenomen.

Kosteloos annuleren, na doorschuiven van deelname naar een toekomstige bijeenkomst, is niet mogelijk.

Het missen van bijeenkomsten
Wanneer de deelnemer een of meerdere bijeenkomsten uit de geboden workshops/Groei-Kring niet aanwezig kan zijn, is dat in beginsel voor de eigen verantwoordelijkheid en rekening van de wederpartij/deelnemer. Creditering van kosten of het inhalen van de gemiste bijeenkomst(en) in een andere groep zijn dan ook niet mogelijk.

Annulering en verplaatsing door Praktijk Implicare
Praktijk Implicare behoudt zich ten alle tijden het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een workshop/bijeenkomst/programma te annuleren. Waar mogelijk zal Implicare de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Praktijk Implicare programma’s en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
In geval van annulering of verplaatsing, doet Praktijk Implicare daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door Praktijk Implicare eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.

Voor door Praktijk Implicare in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nummer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.

 

Klachtplicht
Mocht de cliënt/deelnemer een klacht hebben over de verrichte werkzaamheden en/of persoonlijk functioneren van Praktijk Implicare, dan is de cliënt verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden aan Implicare. Praktijk Implicare verzoekt de cliënt de klacht schriftelijk op te stellen. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Praktijk Implicare in staat is hierop adequaat te reageren. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Praktijk Implicare verplicht kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Klachtenregeling
Mocht de cliënt/deelnemer er samen met Praktijk Implicare niet uitkomen, dan kan de cliënt een officiële klachtenprocedure starten bij de geschillencommissie van CAM Coöperatie. Zie voor meer informatie www.camcoop.nl/klachtenregeling.

Beroepsvereniging
Praktijk Implicare is ingeschreven bij beroepsvereniging BATC onder nummer BR-03023

Locatie
Gesprekken vinden uitsluitend op afspraak plaats op het bezoekadres van de praktijk.

ww-tar

Implicare

Implicare richt zich op volwassenen die te maken hebben met (terugkerende) levensthema’s en de verantwoording voor hun eigen leven willen nemen door middel van het vergroten van hun innerlijke zelfkennis en -inzicht.

- Claudia -

Contact

T 06 418 331 90
claudia@implicare.nl
K.v.K.  76504352
AGB-code: 90108486

 
Vreekesweid 1 Broek op Langedijk

De praktijk is alleen op afspraak te bezoeken.